Obytná auta

Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů po vrácení vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemcem neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do vodní nádrže, poškozená markýza špatnou manipulací atd..) - tyto škody hradí nájemce v plném rozsahu.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 2 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu (například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace atd.) účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 1 500 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s plnou palivovou nádrží. Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné vady, kromě vad event. uvedených v předávacím protokolu, a že je ve stavu popsaném v těchto obchodních podmínkách a v předávacím protokolu tvořícím přílohu nájemní smlouvy. Nájemce je povinen zdržet se porušení plomby u tachometru a manipulace s Při předání vozu bude podepsán protokol s přehledem všech položek vybavení vozu.

Nájemce je povinen před vrácením vozu dotankovat plnou palivovou nádrž. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěno a musí být vyprázdněna a vypláchnuta odpadní nádrž chemického WC, běžný úklid a čištění vozu po vrácení provádí pronajímatel. Vozidlo se předává vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem.

Nájemce převzetím vozidla přebírá taktéž veškerou odpovědnost za přestupky a jiné porušení zákona, které bude spácháno za provozu vozidla v době trvání nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek, přičemž odpovídá jako by jinak odpovídal vlastník vozidla. Pronajímatel je v takových případech oprávněn přenechat osobní údaje nájemce a dalšího řidiče na požádání polici. S čímž podpisem připojeným pod těmito obchodními podmínkami vyjadřuje nájemce souhlas. V případě, že pronajímateli vznikne škoda, anebo dodatečné náklady s plněním sankcí udělených v souvislosti se spácháním přestupku, anebo jiného porušení zákona nájemcem, anebo dalším řidičem, v době trvání nájmu podle těchto podmínek budou náhrada takové škody požadována po nájemci, tj. bude přeúčtována nájemci, a ten se zavazuje náhradu v plné míře uhradit.

Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku dodavatele vč. prací za uvedení v předchozí stav. Pokud kauce zaplacená nájemcem nepostačí na úhradu spoluúčasti, smluvních pokut či vzniklé škody, je nájemce povinen doplatit předmětný rozdíl na výzvu pronajímatele a to nejpozději do pěti 5 pracovních dnů.

Podmínky pronájmu

Podmínkou půjčení našich vozů být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 1 roku. Vůz pronajímáme po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Kromě nájemce smí řídit vůz pouze osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči, které musí splňovat stejné podmínky jako nájemce.

Nájemce převzetím vozidla přebírá taktéž veškerou odpovědnost za přestupky a jiné porušení zákona, které bude spácháno za provozu vozidla v době trvání nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek, přičemž odpovídá jako by jinak odpovídal vlastník vozidla. Pronajímatel je v takových případech oprávněn přenechat osobní údaje nájemce a dalšího řidiče na požádání polici. S čímž podpisem připojeným pod těmito obchodními podmínkami vyjadřuje nájemce souhlas. V případě, že pronajímateli vznikne škoda, anebo dodatečné náklady s plněním sankcí udělených v souvislosti se spácháním přestupku, anebo jiného porušení zákona nájemcem, anebo dalším řidičem, v době trvání nájmu podle těchto podmínek budou náhrada takové škody požadována po nájemci, tj. bude přeúčtována nájemci, a ten se zavazuje náhradu v plné míře uhradit.

Naše vozy jsou kompletně nekuřácké (je zakázáno uvnitř kouřit) a jakékoliv úpravy nejsou povoleny (opravy, polepování, vrtání, šroubování, demontáž částí apod.). Zvířata je možné ve voze přepravovat pouze se souhlasem pronajímatele.

 Opel Vivaro


 osoba starší 20 let, OP, ŘP, druhý doklad totožnosti (cestovní pas)

INFORMACE O PRONÁJMU:
Sazby na den se počítají za 24 hodin od počátku pronájmu.
Minimální doba nájmu je 24 hodin.
Vozidlo je napojeno na satelitní vyhledávání z důvodu odcizení.
Sazby se počítají od okamžiku, kdy vůz opustí místo určení do okamžiku jeho vrácení do místa určení. Sazby nezahrnují pohonné hmoty. Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci výpůjčky, se účtuje cena aktuální v té době u čerpacích stanic kde určí pronajimatel vozu.       

VRATNÁ ZÁLOHA (kauce):
10.000,- Kč - dle pojistné spoluúčasti na vozidle

V CENĚ NÁJEMNÉHO JE ZAHRNUTO:

Zákonné pojištění, dálniční známka pro ČR, zelená karta, autorádio, pravidelný servis a kontrola vozu, výměna pneumatik (letní/zimní)

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM:
Při dlouhodobém pronájmu taxa dle domluvy.

Předpoklady pro uzavření smlouvy

 Aby došlo k platnému a účinnému uzavření nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek musí být nájemce v době převzetí vozidla držitelem řidičského oprávnění skupiny B a to nepřetržitě po dobu nejméně jednoho 1 roku a zároveň musí v době převzetí vozidla dosahovat věku 21 let a více. Splnění těchto podmínek je nájemce povinen prokázat předložením řidičského oprávnění a občanského průkazu uvedeného ve formuláři smlouvy v okamžiku převzetí vozidla.

V případě, že nájemce splnění těchto podmínek neprokáže, nájemní smlouva nevznikne a to ani přesto, že byl formulář smlouvy podepsán pronajímatelem. Pronajímatel pak není vázán žádnou z povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách anebo nájemní smlouvě.

Pronajímatel z předložených dokladů posuzuje pouze splnění podmínek pro uzavření této smlouvy, nikoliv jejich platnost pro celou trasu cesty s ohledem k podmínkám provozu na pozemních komunikacích v jednotlivých zemích, kam je povolen výjezd vozidla. Nájemce je povinen si tyto informace zjistit sám. Případná škoda anebo náklady, které by vznikly v příčinné souvislosti s porušení specifických pravidel provozu na pozemních komunikacích v jednotlivých státech nájemcem pronajímateli, bude pronajímatelem na nájemci požadována k náhradě, tj. přeúčtována.

 Vozidlo

Nájemce převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku, v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné vady, kromě vad event. uvedených v předávacím protokolu, a že je ve stavu popsaném v těchto obchodních podmínkách a v předávacím protokolu tvořícím přílohu nájemní smlouvy. Nájemce je povinen zdržet se porušení plomby u tachometru a manipulace s počítadlem ujetých kilometrů vozidla. Nájemce nese odpovědnost za navrácení kompletního vybavení a příslušenství vozidla. Nájemce převzetím vozidla potvrzuje i převzetí kompletních dokumentů popsaných v předávacím protokole a klíčů patřících k vozidlu. Nájemce převzetím vozidla potvrzuje, že se před ním a před předáním vozidla pronajímatel přesvědčil, že vozidlo je v dobrém stavu, předvedl nájemci, že je vozidlo funkční a seznámil nájemce s pravidly pro zacházení s vozidlem. Nájemce je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, poškození, zničení nebo újmě na cizím majetku, a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Nájemce je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy vozidla.  Vozidlo smí řídit pouze nájemce nebo osoba dalšího řidiče, která je uvedena ve formuláři smlouvy. Nájemce nesmí dát vozidlo do podnájmu třetí osobě, užívat jej k přepravě osob za úplatu anebo jako cvičný vůz při výuce řízení motorových vozidel. Je zakázáno ve vozidle kouřit a jakkoliv jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží některých částí apod.)Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno.Nájemce nesmí pronajaté vozidlo použít odtahu dalších vozidel.řídit pod vlivem alkoholu, drog anebo návykových látek, použít k přepravě nebezpečného odpadu, anebo výrobků, hořlavin, toxických látek, anebo jiných nebezpečných substancí, použít k přepravě čehokoliv, co by vinou zápachu, anebo svého stavu způsobilo na voze škodu anebo neúměrně zvýšilo náklady pronajímatele na uvedení vozu do původního stavu, schopného dalšího pronájmu, použít k přepravě zvířat (vyjma domácích zvířat, která byla uvedena na formuláři smlouvy a byla potvrzena pronajímatelem, opatřit nosičem kol, přídavným zavazadlovým prostorem, anebo jinou modifikací, pokud nebudou tato zařízení, anebo součásti vozidla dodány přímo pronajímatelem, anebo písemně odsouhlasena pronajímatelem, používat v rozporu s právními předpisy upravujícími provoz na pozemních komunikacích v místě, kde bude užíváno.

Nájemce potvrzuje požadovanou způsobilost osoby označené ve formuláři smlouvy v oddíle další řidič, která bude vozidlo rovněž řídit a bere za ní dle nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek veškerou odpovědnost.

Veškeré opravy vozidla, které mají být provedeny v průběhu nájmu, je  povinen projednat s pronajímatelem a ten rozhodne, kde a jakým způsobem bude oprava provedena. Nájemce je povinen bezodkladně ohlásit telefonicky pronajímateli jakoukoliv škodu vzniklou na vozidle. Při nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby či odcizení vozidla je nájemce též povinen neprodleně informovat policii příslušnou v místě události a vyžádat si od ní doklad o provedeném šetření. Nájemce je rovněž povinen pro pronajímatele vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě a předmětnou událost vhodným způsobem zadokumentovat (např. fotografie, videozáznam, jména a adresy svědků).

Nájemce přebírá vozidlo s plnou palivovou nádrží a převzetím vozidla se zavazuje vozidlo vrátit s plnou palivovou nádrží. Při navrácení vozidla pronajímateli nesmí být vozidlo hrubě znečištěno, tzn. zejména, blátem, pískem, solí, asfaltem, olejem, lepidlem, barvou,krví, močí, výkaly, srstí zvířat apod.

Nájemce převzetím vozidla přebírá taktéž veškerou odpovědnost za přestupky a jiné porušení zákona, které bude spácháno za provozu vozidla v době trvání nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek, přičemž odpovídá jako by jinak odpovídal vlastník vozidla. Pronajímatel je v takových případech oprávněn přenechat osobní údaje nájemce a dalšího řidiče na požádání polici. S čímž podpisem připojeným pod těmito obchodními podmínkami vyjadřuje nájemce souhlas. V případě, že pronajímateli vznikne škoda, anebo dodatečné náklady s plněním sankcí udělených v souvislosti se spácháním přestupku, anebo jiného porušení zákona nájemcem, anebo dalším řidičem, v době trvání nájmu podle těchto podmínek budou náhrada takové škody požadována po nájemci, tj. bude přeúčtována nájemci, a ten se zavazuje náhradu v plné míře uhradit.

Doba pronájmu a povolené státy

Pronajímatel nájemci vozidlo předá a nájemce pronajímateli vozidlo navrátí ve výdejním místě pronajímatele, v okr. Jablonci nad Nisou, Cihelná 4 , 466 04 . Smluvní strany se dohodly, že vozidlo bude nájemcem převzato od pronajímatele první den nájmu vozidla označeném ve formuláři smlouvy a nájemcem navráceno pronajímateli poslední den jeho nájmu označeném v objednávkovém formuláři a to vždy po předchozí telefonické dohodě nájemce s pronajímatelem.

Nájemce nesmí s vozidlem vycestovat do jiného státu nebo do jiného regionu, než je uvedeno ve formuláři smlouvy.

Nájemné a platební podmínky

Nájemné obsahuje mimo vlastní nájemné, příslušné poplatky, pojištění odpovědnosti provozu vozidla na pozemních komunikacích, poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic v České republice (dálniční známka), mezinárodní potvrzení o pojištění vozu (tzv. zelená karta), autorádio, pravidelný servis a kontrolu vozu a letní, resp. zimní pneumatiky dle ročního období.

Výše nájemného se vypočte podle ceníku platného v okamžiku uzavření nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek, který je zveřejněn na webových stránkách pronajímatele společně s těmito obchodními podmínkami a tvoří jejich nedílnou součást.

Záloha a doplatek

 Kauce/jistota: Sjednaná jistota (dále jen jako "kauce") činí 10.000,- Kč. Kauci uhradí v hotovosti v den převzetí vozidl, nebo převodním příkazem. Kauce bude nájemci vyplacena zpět v hotovosti při navrácení vozidla pronajímateli. Pokud však dojde ke škodní události na vozidle, je pronajímatel oprávněn kauci nájemci navrátit nejpozději do pěti 5 pracovních dnů po zjištění rozsahu škody. Pronajímatel má právo z kauce uhradit případnou spoluúčast, smluvní pokuty, doplatek za nadlimitní počet ujetých km či náhradu škody, na kterou se nevztahuje pojištění vozidla. Poškozené díly se hradí v plné výši dle ceníku dodavatele vč. prací za uvedení v předchozí stav. Pokud kauce zaplacená nájemcem nepostačí na úhradu spoluúčasti, smluvních pokut či vzniklé škody, je nájemce povinen doplatit předmětný rozdíl na výzvu pronajímatele a to nejpozději do pěti 5 pracovních dnů.

 Doplatek za nadlimitní počet ujetých kilometrů

Doplatek za nadlimitní počet ujetých km činí 3,-  Kč/km včetně DPH. Maximální denní limit ujetých km sjednaný pro tyto účely činí 250 km (pokud není sepsáno jinak). Předmětný doplatek je nájemce povinen uhradit pronajímateli při vrácení vozidla. Veškeré platby se provádí v hotovosti nebo platebním příkazem ve prospěch bankovního účtu pronajímatele. 

Pojištění

 Pronajímatel uvádí, že na vozidlo má uzavřeno pojištění za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty a že je all-risk havarijně pojištěno se spoluúčastí 10% - minimálně 10.000,- Kč. Smluvním partnerem pronajímatele je , která v případě nehody, poruchy, živelné události nebo odcizení vozidla zajistí nájemci asistenční služby.

Sankce

Jestliže nájemce vozidlo navrátí pronajímateli po uplynutí dohodnutého doby nájmu, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s navrácením vozidla. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, která je krytá smluvní pokutou a to v celé výši a vedla nároku na úhradu smluvní pokuty. Nájemce bere na vědomí, že veškerou náhradu škody, kterou uplatní další nájemce vůči pronajímateli proto, že mu nájemce nevrátil vozidlo řádně a včas, bude pronajímatel požadovat po nájemci v plné výši, tj. přeúčtuje ji nájemci, který je v prodlení s navrácením vozidla. Pronajímatel nebude požadovat zaplacení shora uvedené smluvní pokuty a náhradu škody v případě, že vozidlo bude mít technickou závadu či dojde k jeho poškození bez zavinění nájemce a z těchto důvodů nebude možno vozidlo ve sjednaném termínu navrátit pronajímateli. Pokud nájemce nedodrží shora uvedené platební podmínky nebo nejpozději ve lhůtě 24 hodin po výše sjednaném termínu převzetí nepřevezme od pronajímatele vozidlo, vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 % z celkového nájemného. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, která je krytá smluvní pokutou a to v celé výši a vedla nároku na úhradu smluvní pokuty. V případě ztráty klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky či ostatní dokumentace vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou ztracenou položku uvedenou v seznamu podle tohoto článku podmínek. V případě porušení povinností nájemce této smlouvy vzniká pronajímateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty nebo vznikem nároku na účtování smluvní pokuty nezaniká právo pronajímatele na náhradu škody vzniklou porušením povinnosti, která je krytá smluvní pokutou a to v celé výši a vedla nároku na úhradu smluvní pokuty. Výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné na výzvu pronajímatele, a to nejpozději do pěti 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Smluvní strany ujednaly, že zánik smluvního vztahu (vzniklého na základě těchto obchodních podmínek) na základě odstoupení pronajímatele od této smlouvy nemá vliv na nárok pronajímatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku těchto obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují za účelem uzavření nájemní smlouvy. Klient dává souhlas s jejich zpracováním (zákon č. 439/2004 Sb., o ochraně osobních údajů), případně souhlas s jejich předáním orgánům činným v trestním řízení, anebo policii pro případ šetření nehody či porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích. Nájemce má právo přístupu, zpřesnění, změny anebo vymazání těchto osobních údajů, a to na požádání. Pro uplatnění tohoto práva postačí zaslat pronajímateli zprávu emailem, ve které nájemce označí chybu anebo informaci, kterou chce upravit, změnit anebo smazat. Pro více informací o procesu shromažďování a využití osobních údajů se nájemce může obrátit přímo na pronajímatele.  Uzavřením nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek dává nájemce výslovný souhlas pronajímateli k dispozici s osobními údaji uvedenými a to včetně případného poskytnutí těchto informací třetímu subjektu, který bude pro pronajímatele plnit v souvislosti s touto smlouvou anebo v souvislosti s právy a povinnostmi z této smlouvy. Uzavřením nájemní smlouvy podle těchto obchodních podmínek dává nájemce výslovný souhlas pronajímateli k dispozici s osobními údaji uvedenými zejména jejich předání orgánům činným v trestním řízení, anebo policii pro případ šetření nehody či porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Závěrečná ustanovení

Nájemní smlouvu uzavřenou podle těchto obchodních podmínek lze měnit a doplňovat jen písemným dodatkem podepsaným pronajímatelem i nájemcem. Pronajímatel a nájemce jsou si povinni navzájem neprodleně oznámit změny údajů uvedených v nájemní smlouvě (např. změnu obchodní firmy, sídla, bankovního spojení, DIČ apod.). V případě zániku nájemce jako právního subjektu bez likvidace přecházejí všechna práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy na jeho právního nástupce. Pronajímatel je oprávněn převádět svá práva i povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osoby, nájemce nikoliv. Právní vztahy nájemní smlouvou, uzavřenou podle těchto obchodních podmínek, neupravené se řídí českým právním řádem zejména občanským zákoníkem. Nedílnou přílohu každé nájemní smlouvy uzavřené podle těchto obchodních podmínek tvoří tyto obchodní podmínky, formulář smlouvy, protokol o předání a převzetí vozu.


 .