Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 %, min. však 5.000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů po vrácení vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemcem neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do vodní nádrže, poškozená markýza špatnou manipulací atd..) - tyto škody hradí nájemce v plném rozsahu.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 2 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu (například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace atd.) účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 1 500 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s plnou palivovou nádrží.  Při předání vozu bude podepsán protokol s přehledem všech položek vybavení vozu. Nájemce je povinen před vrácením vozu dotankovat plnou palivovou nádrž. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěno a musí být vyprázdněna a vypláchnuta odpadní nádrž chemického WC, běžný úklid a čištění vozu po vrácení provádí pronajímatel. Vozidlo se předává vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem.

Podmínky pronájmu

Podmínkou půjčení našich vozů být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 2 let. Vůz pronajímáme po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Kromě nájemce smí řídit vůz pouze osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči, které musí splňovat stejné podmínky jako nájemce. Naše vozy jsou kompletně nekuřácké (je zakázáno uvnitř kouřit) a jakékoliv úpravy nejsou povoleny (opravy, polepování, vrtání, šroubování, demontáž částí apod.). Zvířata je možné ve voze přepravovat pouze se souhlasem pronajímatele.